Selinä hymyilee. Kolme ympyrää on hänen ympärillään. Yksi vihreä pallo, jossa lukee "parempi mieli", yksi keltainen pallo, jossa lukee "koulutus ja tutkimus tasa-arvon turvaajana" ja yksi punainen pallo, jossa lukee "sote-alan kriisiin ratkaisuja".

Eduskuntavaalit 2023 vaaliteemat

Sote-alan kriisiin ratkaisuja

Sote-kriisi on edennyt liian pitkälle.

Liian moni joutuu jäämään avun ulkopuolelle, kun päivystyksestä kehotetaan jäämään kotiin, koska osastoilla ei ole tilaa.

Liian moni ei saa arkeensa riittäviä apuvälineitä, palveluita tai tarvittavaa kuntoutusta, koska riittävän tuen saaminen arkeen on yksilön sinnikkyydestä ja voimavaroista kiinni, eikä sekään aina riitä.

Liian moni joutuu elämään riittämättömän sosiaaliturvan ulkopuolella, vaikka se on perustuslain vastaista.

Tähän on tultava muutos, että jokainen voi elää yhdenvertaista elämää taustastaan riippumatta. Hyvinvointivalto luodaan vain hyvinvoivilla ihmisillä.

 • Tarvittavat palvelut taattava jokaiselle varallisuudesta ja ominaisuuksista riippumatta valtion takaamin riittävin resurssein.
 • Huolehditaan sote-alan henkilöstön jaksamisesta tukemalla palkkakehitystä, huolehtimalla riittävästä henkilöstöstä esimerkiksi työn sisältöä järkeistämällä, lisäämällä koulutuspaikkoja sekä tarjoamalla myös avustavan työpaikkoja työttömille.
 • Palveluiden laadunvalvontaan selkeät kriteerit ja tehokkaampaa valvontaa.
 • Kilpailutuksissa on panostettava laadulla kilpailuttamiseen. Sote-palveluiden ei tarvitse tuottaa rahaa vaan hyvinvointia!
 • Varmistetaan jokaiselle riittävä toimeentulo ilman kannustinloukkuja ja ylimääräistä byrokratiaa perustulolla.

Koulutus &  tutkimus tasa-arvon turvaajana

Ilmainen koulutus on jokaisen lapsen ja nuoren perusoikeus. Se estää eriarvoistumista ja yhteiskunnan rakenteiden väliin putoamista.

Yhä useampi joutuu tällä hetkellä pelkäämään saako koulussa erityisopetusta tai itselle sopivan ympäristön oppia.

Yhä useampi lapsi ja nuori ei ole saanut tarvittavaa tukea ja apua oppimiseen, kun oppimistulokset ovat romahtaneet.

Nyt on aika turvata koulutusjärjestelmä, jossa on tilaa olla oma itsensä, saa apua tarvittaessa sekä on laadukasta opetusta. Tutkimus on myös tulevaisuudessa taattava osaamisen, innovaatioiden ja maailman pelastamisen varmistamiseksi.

 • Koulujen eriarvoistuminen pysäytettävä riittävin resurssein investoimalla laadukkaaseen opetukseen aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun asti.
 • Isoista ryhmistä on luovuttava, että opettajalla on aikaa opettaa.
 • Erityisopetusta ja kouluterveydenhuoltoa tulee tarjota saavutettavasti.
 • Inkluusioon varmistettava lisäresursseja sekä kouluihin kiintiöt lisähenkilökunnasta, jotta jokaisen lapsen on mahdollisuus oppia.
 • Laadukkaaseen opettajankoulutukseen panostettava esimerkiksi lisäämällä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskoulutusta.
 • Perustutkimuksen rahoitusta nostettava ja hallinnon henkilökunnan hankintaa tuettava korkeakouluissa, että tutkimusten tekemiselle on enemmän aikaa.
 • Opiskelijoiden hyvinvointi turvattava:
  • opintorahan tason korotuksella, siirtämällä opiskelijoiden toimeentulo Sosiaali- ja terveysministeriöön, lainapainotteisuudesta luovuttava, korkokatto opintolainalle, ikuinen opinto-oikeus, tuen saannin kaksiportaisuus poistettava, ruokakuntakohtaisuus pois asumistuesta, ateriatuen korotus ja opiskelijoille oikeus kesälomaan.

Parempi mieli

Elämme mielenterveyskriisin keskellä, jossa apua ei tarjota edes äärimmäisessä hädässä.

Mielenterveysongelmat ovat osa yhä suuremman osan arkea, mutta silti avuntarpeeseen ei osata vastata.

OECD:n tutkimuksen mukaan mielenterveysongelmat maksavat Suomessa vuosittain vähintään 11 miljardia. Samalla mielenterveysongelmat ovat suurin syy työkyvyttömyyseläkkeelle.

Inhimillistä kärsimystä ei voida mitenkään rahassa mitata. Ongelmia oikaistaan tällä hetkellä lääkkeillä, eikä riittävällä keskusteluavulla.

 • Toteutetaan terapiatakuu lainsäädännöllä.
 • Tehdään psykoterapia koulutuksesta maksutonta.
 • Edellytetään kaikille aloille mielenterveyskoulutusta sekä opetusta kohdata eri taustoista tulevia.
 • Tarjotaan mielenterveyspalveluita automaattisesti sairauden tai elämän suurten kriisitilanteiden kohdalla.

Muita minulle tärkeitä aiheita

 • Vammaisten oikeudet
 • Saaristomeren suojelu
 • Vähemmistöjen, kuten saamelaisten, oikeudet
 • Energiakriisi
 • Suomen turvallisuustilanne

Aluevaalit 2021 vaaliteemat

Parempi mieli

Minulle olisi tärkeää edistää jokaiselle ominaisuuksistaan tai elämäntilanteestaan riippumatta apua mielenterveysongelmiin. Kokonaisvaltainen terveys pitää sisällään myös mielenterveyden, mutta siihen ei olla kiinnitetty palveluverkostossamme vielä riittävästi huomiota, eikä avunsaaminen ole vielä kaikille mahdollista.

Toimenpiteitä parempien mielenterveyden hyväksi:

-Mielenterveyspalvelut osaksi kaikkia palveluja ja kriisitilanteita

Monissa terveys ja sosiaalipalveluissa keskitytään vain fyysisiin haasteisiin, vaikka mielenterveys on osa kokonaisvaltaista terveyttä. Jokaisessa palvelussa on kartoitettava yksilön tarvetta mielenterveyspalveluille sekä tarjota keskustelu apua oikeasti, eikä yrittää paikata resurssien puutetta pelkillä lääkkeillä. Kun ihminen kohtaa kriisin esim, sairatuu vakavasti tulee apua asioiden käsittelyyn tarjota automaattisesti.

-Matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut ja apua palveluiden hakemiseen

Jos palvelut eivät ole helposti saavutettavia ongelmat pahenevat ja niiden hoitaminen vaikeutuu. Apua tulee saada myös ilman diagnoosia esim, hankalassa elämäntilanteessa lyhyt terapiana. Tilanteeseen on pakko puuttua, sillä mielenterveysongelmat ovat yleisin syy jäädä työkyvyttömyyseläkkeelle.

-Terapiatakuu

Kun turvaamme hoitoon pääsyn tietyn ajan kuluessa ensimmäisestä ilmoituksesta, kukaan ei jää yksin mielenterveysongelmien kanssa.

Laadukkaat palvelut

Kun ihmiset saavat tarvittaessa laadukkaita palveluita, joissa kohdataan jokainen yksilölliset tarpeet huomioiden, syntyy hyvinvointia ja voimme välttää suurempia kustannuksia sekä inhimillistä kärsimystä.

Toimenpiteitä laadukkaiden palvelujen hyväksi:

-Ihmisarvoiset kohtaamiset turvattava riittävin resurssein ja kouluttamalla

Riittävät resurssit edesauttavat sitä, että jokainen voidaan kohdata yksilönä. Tämä lisää myös henkilökunnan hyvinvointia kun kohtaamisiin jää aikaa kiireen sijaan. Kouluttamalla henkilökuntaa kohtaamaan vähemmistöt, jokaiselle voidaan turvata ihmisarvoiset kohtaamiset.

-Sote-palveluiden tuotanto säilytettävä pitkälti julkisena

Julkinen palveluntuotanto mahdollistaa tarkemman laadunvalvonnan, joka on tärkeää ihmisoikeuksien turvaamiseksi. Hyvinvointialueet ovat lain mukaan vastuussa palveluiden toimivuudesta ja jos palvelut eivät ole omaa tuotantoa on niiden toimivuuden seuraaminen vaikeampaa. Lisäksi on vältettävä eriarvoisuuskehitystä, jota ulkoistetut palvelut tukevat, silloin kun avun saanti on omista varoista kiinni.

-Parannetaan jo kilpailutettujen palvelujen laadunvalvontaa

Osa palveluista tulee kilpailuttaa lain perusteella. Näiden palveluiden laaduvalvontaan on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä panostaa laadulla kilpailuttamiseen.

-Turvataan omaishoitajien vapaat ja perustetaan avustajasijaispankki

Omaishoitajien jaksaminen on turvattava niin, että myös toinen osapuoli saa viettää lakisääteisiä vapaita itselleen mieluisasti. Molempien osapuolten tulee saada toteuttaa itseään myös toisistaan erillään. Avustajasijaispankin avulla voidaan tarjota matalan kynnyksen vaki- tai keikkatyötä, vaikka ilman koulutusta ja samalla turvata henkilökohtaista avustajaa käyttävien mahdollisuus itsenäiseen elämään myös akuuteissa tilanteissa.

Helpotetaan hoitoon pääsyä

Jos apua ja tukea tarjotaan oikea-aikaisesti ja helposti niin, että palveluihin on mahdollista päästä monipuolisesti eri reittejä apua haetaan herkemmin, jolloin suurempia haasteita voidaan ennaltaehkäistä.

Toimenpiteitä, miten edistäisin saavutettavia palveluja:

-Koulukuraattorien ja psykologien määrää lisättävä pysyvästi

Kun apua on tarjolla helposti kouluissa lasten ja nuorten arkiympäristössä, voimme taata matalalla kynnyksellä apua varhaisessa vaiheessa.

-Riittävät resurssit lastensuojeluun

Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus kohdata asiakkaansa ajan kanssa. Lasten hyvinvointiin ei tule puuttua vaan reaktiivisesti vain äärimmäisessä hätätilanteessa, sillä se ei ole pitkällä aikavälillä kestävää.

-Alueellisesti saavutettavat ja esteettömät palvelut

Jokaisella tulee olla oikeus saada apua, eikä vammaisuus tai muuhun vähemmistöön kuuluminen saa estää avunsaantia. Valtion vastuussa olevissa palveluissa ei saa ikinä hyväksyä syrjintää!

-Helpotetaan palvelupolkuja moniammatillisella yhteistyöllä ja avunsaantia palveluohjaajilla

Moniammatillisen yhteistyön avulla yksilön ei tarvitse mennä luukulta luukulle vaan tarvittavat tukitoimet löytyvät yhdessä. Palveluohjaajat olisivat yksilön tukena etsittäessä sopivia palveluja. Lisäksi he auttaisivat avunhakemisessa ihan konkreettisesti sekä mahdollisten valitusten laatimisessa. Näin avunsaaminen on mahdollista myös omien voimavarojen ollessa lopussa.